Sekretesspolicy

Introduktion
Linden-IT lägger stor vikt vid en noggrann och säker hantering av integritetskänslig information om sina webbplatsbesökare, kandidater och anställda. Linden-IT har därför upprättat denna integritetspolicy. Linden-IT hanterar och säkerställer de personuppgifter som anförtrotts med största omsorg. Med denna integritetspolicy ger Linden-IT dig insikt i hur Linden-IT hanterar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka är vi
Linden-IT AB (org. Nr: 559387-1089) är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i GDPR och har därför kontroll över behandlingen av personuppgifter och bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen.

Linden-IT anlitar ibland andra företag för att utföra tjänster åt det. Linden-IT förblir ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i dessa situationer. Linden-IT gör avtal med dessa företag om hanteringen av dina personuppgifter, så att din integritet garanteras.

Teknisk information
När du besöker vår webbplats samlar webbplatsen automatiskt in information om våra besökares (enheter). Se vår Cookiepolicy LÄNK HÄR

Cookies
Linden-IT använder cookies och webbstatistik. Detta gör att vi kan se hur besökare använder vår webbplats. Detta gör att vi bättre kan anpassa vår webbplats till våra besökares användarpreferenser. Cookies är små bitar av information som lagras på din dator. Vid ett efterföljande besök på vår hemsida känns dessa små informationsbitar igen, vilket gör ditt besök enklare. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här.

När samlar vi in ​​dina personuppgifter?
Vi har tillåtelse att lagra och behandla dina uppgifter i följande fall:

Om du har gett Linden-IT tillstånd att behandla dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål
Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås
Om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som Linden-IT är föremål för
Om behandlingen är nödvändig för att skydda dina eller någon annans vitala intressen
Om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i det allmännas intresse eller en uppgift vid utövande av myndighet som tillkommer Linden-IT
Om behandlingen är nödvändig för ändamålen för Linden-ITs eller tredje parts legitima intressen, såvida inte dina intressen eller de grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter väger tyngre än dessa intressen

Varför samlar vi in ​​dina personuppgifter
Dina personuppgifter används för att tillhandahålla de HR-tjänster som erbjuds dig, inklusive utstationering, förmedling, löneadministration, personalhantering, personlig utveckling & anställningsbarhet samt rekrytering & urval.

Linden-IT använder dina uppgifter för följande ändamål:

Matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.
För att informera dig om intressanta erbjudanden om produkter och tjänster från Linden-IT och tredje part.
Registrera arbetade timmar och hantera dem i vårt lönesystem.
För att kunna bedöma din lämplighet och tillgänglighet i samband med en förmedling för fast- eller tillfälligt arbete eller ett uppdrag, varvid även provresultat kan användas.
För att kontakta dig för kommersiella erbjudanden, nyhetsbrev och reklamkampanjer som kan vara av intresse för dig, endast om du har registrerat dig för detta (opt-in).
För att ingå och upprätthålla en anställd eller personal/förmedlande relation med dig och att utföra relevant administration för detta ändamål.
För att kunna teckna ett uppdrag med uppdragsgivaren i avtal med uppdragsgivaren samt att upprätthålla och följa avtalet med uppdragsgivaren.
Att behandla data till förmån för våra kunder i samband med en screening före anställning.
För att främja din personliga utveckling och anställningsbarhet, inklusive träning, utbildning och testning.
För ledningsändamål, inklusive ledningsinformation, tillhandahålla interna kontroller och företagssäkerhet och genomföra revisioner och revisioner.
Kvalitetsändamål såsom certifiering.

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​från dig?
Linden-IT kan, om du är arbetssökande, kandidat, utstationerad, (tillfälligt) anställd, egen företagare och/eller affärsanknytning till Linden-IT, behandla följande personuppgifter. Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar är korrekta och aktuella.

Arbetssökande eller kandidat

Namn och adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter
Födelseuppgifter, ålder
Curriculum vitae (CV), information om utbildning, praktik och arbetslivserfarenhet
Information om träning och utbildning och/eller tester som du själv eller genom oss har följt eller gjort
Information om tillgänglighet och ledighet
Annan information som är (eller kan vara) viktig i samband med att bedöma kandidatens lämplighet, till exempel referenser och vittnesmål och information om arbetslivserfarenhet
På frivillig basis annat innehåll som du presenterar dig med (video, foto)
Andra än de uppgifter som nämns ovan, vars behandling krävs enligt eller nödvändig för tillämpningen av lagen

Utstationerad, (tillfälligt) anställd och egen företagare

Om du kan arbeta/arbetar/har arbetat för Linden-IT eller dess kunder kan Linden-IT behandla följande data:

Namn och adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, bank- och/eller girokontonummer och övriga kontaktuppgifter
Födelseuppgifter, ålder, kön
Curriculum vitae (CV), information om utbildning, praktik och arbetslivserfarenhet
Information om träning och utbildning och/eller tester som du själv eller genom oss har följt eller gjort
Information om tillgänglighet och ledighet
Nationalitet, personnummer och eventuellt arbetstillstånd
Data i samband med en screening före anställning
Uppgifter om innehållet av tidigare arbetsförmedlingar samt deras upphörande
Annan information som är (eller kan vara) viktig i samband med att bedöma kandidatens lämplighet, till exempel referenser och vittnesmål och information om arbetslivserfarenhet
Övriga uppgifter relaterade till personal-, löne- och frånvaroregistreringen
På frivillig basis annat innehåll som du presenterar dig med (video, foto)
Andra än de uppgifter som nämns ovan, vars behandling krävs enligt eller nödvändig för tillämpningen av lagen

Utomstående
Linden-IT kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra enheter inom Linden-IT, dess kunder, underleverantörer (t.ex. databehandlare) som tillhandahåller tjänster eller utför uppdrag på uppdrag av Linden-IT, leverantörer, statliga myndigheter och andra affärsrelationer. Och i alla andra fall där vi kan vara skyldiga att göra det, till exempel genom ett domstolsbeslut eller en domstolsdom.

Tillhandahållande av personuppgifter sker utifrån ett berättigat intresse, rättslig skyldighet och/eller för genomförande av avtalet i enlighet med de mål som anges under ”Varför samlar vi in ​​dina personuppgifter?”.

Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför Sveriges gränser. Linden-IT har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som överförs är tillräckligt skyddade.

9. Dina rättigheter
Vi värdesätter att du enkelt kan utöva dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har rätt till och som anges nedan kan du kontakta oss enligt beskrivningen nedan.

Visa och/eller ändra data

Du kan när som helst begära av oss via info@linden-it.se eller per brev (se 2. ”Vem vi är” för adressen) för att ange vilka (kategorier av) uppgifter vi behandlar från dig, för vilka ändamål det sker, från vilken källa data kommer och vilka lagringsperioder som används av oss.

Dessutom kan du kontakta oss när som helst för att komplettera, korrigera eller radera dina uppgifter. Om vi ​​mot förmodan har lämnat felaktiga personuppgifter om dig kommer vi att rätta till detta.

När vi har ändrat dina personuppgifter kommer vi att meddela dig.

Begränsa behandlingen av dina uppgifter

Om du inte samtycker till innehållet i de uppgifter vi lagrar om dig kan du skicka in en begäran om att tillfälligt begränsa behandlingen av dina uppgifter. Vi avvaktar sedan med spridningen av dina uppgifter tills det enligt din mening är i sin ordning igen. Du kan skicka in en begäran om behandlingsbegränsning när som helst via info@linden-it.se eller per brev (se 2. ”Vem vi är” för adressen).

När vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att meddela dig.

Rätt att överföra data

Du kan begära de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format via info@linden-it.se. Du är helt fri att överföra denna information till tredje part.

Rätten att bli bortglömd

Om du inte längre vill använda våra tjänster kan du begära att alla dina personuppgifter tas bort. Du kan när som helst begära av oss via info@linden-it.se eller per brev (se 2. ”Vem vi är” för adressen) att radera alla dina uppgifter.

Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke som du kan ha gett för att behandla dina uppgifter. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter som du har gett tillstånd till. Att återkalla ditt samtycke påverkar dock inte den behandling som redan har skett.

Tillvägagångssätt, svarstid och kostnader

Vi försöker hantera dina förfrågningar enligt detta kapitel så snabbt som möjligt, dock senast inom en månad. Vi måste verifiera din identitet innan vi uppfyller dina förfrågningar. Dina förfrågningar kommer i princip att hanteras elektroniskt, om det inte är möjligt eller du begär något annat.

Vi debiterar dig inga kostnader för att hantera dina ovan nämnda förfrågningar, såvida inte dina förfrågningar är överdrivna, uppenbart ogrundade eller om du begär ytterligare kopior under rätten till tillgång.

10. Säkerhet
Linden-IT gör allt för att optimalt skydda dina personuppgifter mot obehörig användning. Det gör vi genom fysiska, administrativa, organisatoriska och tekniska åtgärder.

Till exempel: endast behöriga personer har tillgång till uppgifterna. Om och i den mån uppgifter lämnas till databehandlare som tillhandahåller tjänster eller utför uppdrag för dess räkning, har Linden-IT kommit överens med dem om att de också ska skydda personuppgifterna optimalt.

11. Lagringstid
Linden-IT lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen och i enlighet med lagstadgade lagringstider.

12. Frågor, kommentarer, klagomål eller (misstänkt) dataintrång
Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om skyddet av dina personuppgifter av Linden-IT kan du kontakta oss skriftligen eller via e-post på info@linden-it.se eller per brev (se 2. ”Vem vi är ” före adressen). Du når oss även på telefon på telefonnummer +46 8 503 020 45.

13. Dataintrång
Om det finns ett (misstänkt) dataintrång begär vi att du omgående anmäler detta via info@linden-it.se eller +46 8 503 020 45.

14. Tillägg
Linden-IT förbehåller sig rätten att justera eller ändra denna integritetspolicy. Ingen av bestämmelserna i integritetspolicyn är avsedd att skapa någon skyldighet eller överenskommelse mellan Linden-IT och en registrerad.

15. Övriga bestämmelser
Svensk lag gäller bestämmelserna i denna integritetspolicy och alla tvister som uppstår därav.

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.